ADVERTISEMENT

BUDGET 2016 JOKES AND SMS

BUDGET 2016 SMS

ctV 2016 vkus ds ckn dqN enZ flQZ blfy;s [kq’k gS fd

’kqdz gS lksuk lLrk ugh gqvk ojuk choh;k lksuk [kjhnus dh MhekUM djrhA

BUDGET 2016 AANE KE BAAD KUCH MARD SIRF ISLIYE KHUSH HAI KI
SHUKRA HAI GOLD SASTA NAHI HUA WARNA BIWIYA GOLD KARIDNE KI DEMAND KARTI

कोई टिप्पणी नहीं

Blogger द्वारा संचालित.